Pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov

Aliancia za rodinu rešpektuje vaše súkromie a zaväzuje sa k ochrane vašich osobných údajov. Tieto Pravidlá osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) informujú o našich postupoch pri ochrane osobných údajov a pri dodržiavaní dôvernosti a zabezpečenia informácií.

Spracovanie osobných údajov

Súťažiaci odoslaním elektronickej prihlášky do súťaže Prstene vernosti vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom súťaže Aliancia za rodinu, pre potreby uskutočnenia súťaže a vystavovania súťažných prác organizovaných prevádzkovateľom súťaže. Do súťaže môžu podať prihlášku študenti nad 18 rokov navštevujúci v čase vyhlásenia súťaže strednú školu na Slovensku alebo zákonní zástupcovia detí pod 18 rokov, ktorí v čase vyhlásenia súťaže navštevovali základnú alebo strednú školu na Slovensku. (spoločne budeme používať pre nich pojem „autor“ alebo „tvorca“ a to aj v prípade, ak ide o zákonného zástupcu autora, ktorý je oprávnený podať prihlášku).

Ochrana osobných údajov

v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

Údaje o prevádzkovateľovi:

Prevádzkovateľom osobných údajov je Aliancia za rodinu, Chorvátska 199, 900 81, Šenkvice IČO: 42357934  (ďalej aj „AZR“ alebo „prevádzkovateľ“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Ohľadom záležitostí Vašich podnetov ohľadom osobných údajov nás môžete kontaktovať písomne na adrese nášho sídla alebo emailom gdpr@alianciazarodinu.sk.

Práva dotknutej osoby:

Poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má podľa Kapitoly III. Nariadenia najmä

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov – Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví (na žiadosť dotknutej osoby alebo aj z vlastnej iniciatívy) nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby
 • právo na vymazanie, Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému organizátor podlieha.
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch, ak
 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a Prevádzkovateľa namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a
 • právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania).

Dotknutá osoba má súčasne podľa článku 77 Nariadenia právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Uvedených práv sa dotknutá osoba môže domáhať za podmienok ustanovených Nariadením.

Prevádzkovateľ oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vyhovie vždy, ak je to technicky možné.

Účely spracúvania a ich právny základ:

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ktorými sú účastníci súťaže organizovanej Prevádzkovateľom je/sú:

 • plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (článok VI., odsek 1, písmeno b) Nariadenia). Osobné údaje sú spracúvané počas predzmluvného vzťahu, správy zmluvného vzťahu,
 • vedenia evidencie účastníkov súťaže (článok VI., odsek 1, písmeno b) Nariadenia),
 • konanie na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa voči orgánom, úradom a iným inštitúciám, či spoločnostiam, (článok VI., odsek 1, písmeno c) Nariadenia), vyplývajúce najmä z týchto zákonov:
 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zasielanie newslettera (článok VI., odsek 1, písmeno a) Nariadenia),
 • propagácia súťaží organizovaných Prevádzkovateľom a ich výsledkov – zverejnenie osobných údajov dotknutej osoby v masovokomunikačných prostriedkoch a na webovom sídle Prevádzkovateľa (týka sa aj údajov uvedených v metadátach fotografií).

Doba uchovávania:

Vaše osobné údaje budú uchovávané v závislosti od účelu spracúvania nasledovne:

Účel spracúvania osobných údajov – Doba spracúvania osobných údajov

Plnenie zmluvného vzťahu – Osobné údaje autorov budú spracúvané po dobu existencie Aliancie za rodinu a jej prípadných nasledovníkov. 

Vedenie evidencie účastníkov súťaže – 10 rokov

Vedenie účtovníctva –  10 rokov

Newsletter – Po dobu trvania súhlasu dotknutej osoby.

Splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa – Doba určená príslušnými právnymi predpismi.

Propagácia súťaží a ich výsledkov –  Na webovom sídle Prevádzkovateľa v zmysle registratúrneho poriadku, v masovokomunikačných prostriedkoch po dobu ich trvania.

Poskytovanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje nie sú poskytované ani sprístupňované tretej osobe, okrem situácií, kedy táto povinnosť vyplýva z osobitného právneho predpisu alebo ak je to potrebné pre plnenie zmluvných povinností.

Pre plnenie zmluvných povinností sú ako sprostredkovatelia (v zmysle čl. 28 Nariadenia) poverení spracúvať vaše osobné údaje nasledovné subjekty alebo skupiny subjektov:

 • grafici, copywriteri, programátori/web developeri, ppc špecialisti, seo špecialisti, spoločnosť poskytujúca účtovnícke služby, iní prevádzkovatelia s ktorými spolupracujeme pri svojej činnosti.

Tretie krajiny: Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Automatizované rozhodovanie a profilovanie: Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov zákazníkov nepoužíva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. Neposkytnutie osobných údajov: Prevádzkovateľovi znemožňuje prípravu a uzatvorenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou a jej účasť v súťaži.

Ďalšie upresňujúce informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je Aliancia za rodinu, Chorvátska 199, 900 81, Šenkvice IČO: 42357934  (ďalej aj „AZR“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Ohľadom záležitostí Vašich podnetov ohľadom osobných údajov nás môžete kontaktovať písomne na adrese nášho sídla alebo emailom gdpr@alianciazarodinu.sk.

2. Spracúvanie osobných údajov všeobecne:

a) Úvod

Webová stránka www.prstenvernosti.sk a www.prstenevernosti.sk (vrátane, ďalej už len „Stránka“ alebo „portál“) je vlastníctvom Aliancie za rodinu (nižšie „my“ alebo „nás“).

Pozorne si, prosím, prečítajte nasledujúci text, aby ste porozumeli, akými zásadami sa riadime a ako postupujeme pri používaní a spracovávaní vašich osobných údajov. Používaním tejto stránky alebo vstúpením na ňu súhlasíte s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov.

Tieto Pravidlá sa vzťahujú iba na údaje získané prostredníctvom Stránky (www.prstenvernosti.sk, www.prstenevernosti.sk) a nevzťahujú sa na údaje získané prostredníctvom iných pridružených stránok a aplikácií tretích strán, ktoré môžu byť presmerované na našu Stránku, alebo ktoré môžu byť prístupné z našej Stránky. Tieto pravidlá zahŕňajú aj kontakt medzi vami a AZR mimo internetu (“offline”).

Tieto pravidlá sa môžu v prípade potreby zmeniť, (viď Zmeny v rámci Pravidiel ochrany osobných údajov) a tým, že budete pokračovať v používaní Stránky, implicitne akceptujete tieto zmeny. Prečítajte si a pravidelne kontrolujte tieto Pravidlá, aby ste sa zoznámili s ich aktualizáciami. V prípade, že urobíme závažné zmeny, zverejníme ich na našej web stránke a budeme vás o nich informovať prostredníctvom emailu.

b) Vaše osobné údaje

Okrem údajov, ktoré nám poskytnete, zbierame aj ďalšie informácie, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše kampane a lepšie slúžiť našej spoločnej misii: preklenúť most medzi svetom aký máme, a svetom, v akom by sme chceli žiť. Zhromažďujeme a používame nasledujúce informácie:

 • Údaje, ktoré poskytnete pri vyplnení akéhokoľvek formulára na našej Stránke alebo zúčastnením sa našej on-line kampani. To zahŕňa aj údaje, ktoré poskytnete pri registrácií, pri podpísaní petície, alebo pri odosielaní správ ľuďom, ktoré zastrešujú kampane na našej Stránke. Ak nám budete avizovať problémy týkajúce sa našej Stránky, môžeme od vás požadovať doplňujúce informácie.
 • Záznamy a kópie korešpondencie (vrátane emailu), keď nás kontaktujete.
 • Odpovede na otázky v prieskumoch, do ktorých ste sa zapojili, aby ste nám pomohli lepšie zacieliť naše kampane a aktivity, alebo ktoré slúžia na výskumné účely. Vyplnenie týchto dotazníkov nie je povinné.

Nikdy nezdieľame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli bez vášho explicitného súhlasu, pokiaľ v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov nie je uvedené inak. Nižšie by sme vám chceli ozrejmiť ako používame vaše osobné údaje v závislosti od typu kampane.

c) Bezpečnosť dát

Ak poskytnete vaše osobné údaje AZR, urobíme všetky potrebné kroky preto, aby boli vaše informácie v bezpečí. Žiaľ, na internete nie je možné garantovať 100% bezpečnosť pri prenose dát. Preto, aj keď robíme všetko čo je možné, aby sme zabezpečili bezpečnosť prenosu dát, ak nám zasielate nejaké informácie, nie je možná úplná garancia bezpečnosti a robíte to na vlastné nebezpečenstvo. Akonáhle tieto informácie prijmeme, AZR urobí všetko preto, aby ich zabezpečilo vo svojich systémoch. Bezpečnosť vašich informácii však závisí aj od vás. Heslo, ktoré používate na prístup do AZR ste povinný uchovávať v tajnosti, a to bez ohľadu na to či bolo toto heslo vygenerované našim systém, alebo ste si ho zvolili sami. Žiadame vás, aby ste vaše heslo nikomu neprezradili.

V prípade zistenia, že členovia zneužívajú náš systém, alebo ho používajú škodlivým spôsobom, nahlásime orgánom činným v trestnom konaní ich totožnosť vrátane mena a adresy.

d) Deti

Návštevníci nášho portálu, ktorí majú menej ako 16 rokov, smú používať túto stránku len pod dozorom svojich rodičov alebo právnych zástupcov a nemali by nám poskytovať žiadne osobné identifikačné údaje. Návštevníci, ktorí majú menej ako 16 rokov by nám nemali zasielať finančné príspevky, poskytovať svoje meno, adresu, kontaktné alebo iné informácie, ani využívať AZR nástroje na zasielanie emailov. Prihlásiť ich dielo dieťaťa do súťaže môže iba ich zákonný zástupca a podmienkou prihlásenia je aj súhlas a veku primerané informovanie dieťaťa, ktoré je autorom diela o povahe súťaže a jeho podmienkach. AZR vynakladá všetko primerané úsilie, aby overila, či prihlášku vyplnil a súhlas udelil zákonný zástupca.

e) Používanie súborov cookies

Niektoré časti internetovej stránky sú chránené heslom. Používame cookies (malé dátové súbory, ktoré sú generované v internetovom prehliadači používateľa a sú pod kontrolou vášho prehliadača) na to, aby sme vám umožnili vrátiť sa na webovú stránku, ktorá je chránená heslom bez toho, aby ste museli znovu zadávať heslo. Ďalej ich používame na skvalitnenie zážitku z prezerania stránky, napríklad tým, že sledujeme aký typ emailu používate, aby sme zvýšili kompatibilitu s naším webovým systémom, ale aj na čisto analytické účely (také, ktoré nezahŕňajú identifikáciu používateľa).

f) URL adresa

URL adresy uvedené v emailoch môžu obsahovať identifikáciu, ktorá nám umožní rozpoznať osobu, ktorá používa našu webovú stránku. Tieto URL adresy používame na zjednodušenie procesu podpisovania petícií a realizovania prieskumov. Niekedy zobrazíme skrátenú URL adresu, ktorá odkazuje na dlhšiu URL adresu s identifikáciou. Robíme to preto, aby sme zjednodušili zobrazovanie, aby sme pri kopírovaní dlhších URL adries predišli chybe, ktorá by znamenala nefunkčnosť odkazu, a aby sme zabezpečili kompatibilitu s emailovými programami, ktoré nevedia spracovať dlhé URL adresy. Ak vidíte v emaili krátku URL adresu a chcete zobraziť celú URL adresu, kliknite na tento odkaz, a keď sa vám v prehliadači otvorí odkazovaná stránka, celú URL adresu uvidíte v adresnom riadku vášho prehliadača.

g) Linky na iné web stránky

AZR môže poskytovať linky na web stránky tretích strán a iné webové stránky môžu odkazovať na našu stránku. Web stránky tretích strán sa riadia ich vlastnými podmienkami používania a pravidlami ochrany osobných údajov, a AZR nad nimi nemá žiadnu kontrolu. Používaním nášho portálu beriete na vedomie a akceptujete, že AZR nenesie žiadnu zodpovednosť za dostupnosť web stránok tretích strán, a tiež neodsúhlasuje a nezodpovedá za obsah, reklamy, produkty alebo iné materiály prístupné na týchto stránkach.

Ďalej beriete na vedomie a akceptujete, že AZR nie je zodpovedné, ani priamo, ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené, alebo údajne spôsobené, v súvislosti s používaním alebo vkladaním dôvery do obsahu, reklamy, produktov, či iných materiálov dostupných na týchto stránkach alebo na stránkach, na ktoré odkazujú.

h) Prístup k vašim osobným údajom a ich zmeny

Vaše osobné informácie si môžete prezrieť, aktualizovať a zmeniť vo vašom účte na portáli AZR. Ak ste zabudli svoje heslo na registráciu na AZR, kliknite na „Zabudli ste heslo?“. Po kliknutí na tento odkaz zadáte emailovú adresu, na ktorú si prajete nechať zaslať link na obnovu vášho hesla. Link, ktorý vám na túto emailovú adresu zašleme, platí na jednu obnovu hesla.

Zmeny v Pravidlách ochrany osobných údajov

AZR môže tieto Pravidlá kedykoľvek prepracovať alebo zmeniť.

Všetkých našich používateľov povzbudzujeme k tomu, aby stránku s našimi Pravidlami pravidelne navštevovali, aby mali stále prehľad o aktuálnych podmienkach.

V prípade, že budeme realizovať akékoľvek podstatné zmeny v zhromažďovaní alebo používaní osobných identifikačných údajov poskytnutých užívateľmi, upozorníme na tieto zmeny na domovskej stránke našej Stránky, zakomponujeme ich do týchto Pravidiel a upozorníme vás na to aj e-mailom.

Ak máte nejaké otázky ohľadom Pravidiel ochrany osobných údajov týkajúcich sa vašich osobných informácií alebo spôsobu používania tejto stránky, prosím kontaktujte nás na info@alianciazarodinu.sk.

3. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania kampane.

Informovanie ohľadom petícií a kampaní

Naša posolstvo o rodine, jej ohrozeniach a o živote sa musí šíriť. Ak chceme vytvoriť systém, ktorý je nezávislý na médiách potrebujeme na Vás priamy osobný kontakt. Keďže médiá tvoria mnohokrát krivé zrkadlá pravde, najlepšie je priame informovanie. Pokiaľ na to dáte svoj výslovný súhlas bude Vás AZR informovať  o vývoji situácie, o nevyhnutných veciach ochrany rodiny, petíciách a iných  podobných kampaniach.

Pre tento účel potrebujeme spracúvať a uchovávať si kontakt na Vás, teda Vaše kontaktné údaje ako je meno, priezvisko, adresa, PSČ, email. Prípadne, ak ste nám ho sami dobrovoľne poskytli aj Vaše telefonické číslo.

Nikdy nezdieľame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli bez vášho explicitného súhlasu, pokiaľ v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov nie je uvedené inak.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov AZR  je nevyhnutné na vykonanie citovaných kampaní.

Osobné údaje sú spracúvané po dobu 20 rokov. Kedykoľvek však môžete požiadať o to, aby sme ďalej Vaše údaje nespracúvali a Vaše údaje zmazali.

Stačí nás kontaktovať:

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla AZR s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
 • elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu gdpr@alianciazarodinu.sk

Poskytovanie informácií

AZR spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje : meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a obsah mailovej komunikácie.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby potrebnej na vybavenie záležitosti.

Členstvo v klube

AZR spracúva na účely členstva v klube AZR nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, číslo člena a história komunikácie s členom.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov AZR je nevyhnutné na plnenie zmluvy o členstve klube AZR.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania členstva v klube AZR.

Riešenie sťažností

AZR spracúva na účely riešenia sťažností nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom sa osoba  sťažnosť podala aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov AZR  je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti.

Súťaže na Facebooku

AZR spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov AZR je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby súťaže a počas doby, ktorú ukladajú zákonné predpisy.

Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie informácií cez Facebook, AZR bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie informácií na žiadosť osoby a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie AZR je nevyhnutné na poskytnutie informácií na žiadosť.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie informácií požadovanej zákazníkom.

Uplatňovanie nárokov

AZR spracúva na účely uplatňovania nárokov AZR nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby AZR, údaje uvedené v žalobe proti AZR, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov AZR.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov AZR je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov AZR. Oprávneným záujmom AZR je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči AZR.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči AZR uplatňované nároky alebo počas ktorej si AZR môže uplatniť svoje vlastné nároky.

Plnenie zákonných povinností

AZR spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až 1) na účely plnenia zákonných povinností AZR.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov AZR je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností AZR.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia,audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním AZR:

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
 • elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

V Bratislave, 12. mája 2023