Pravidlá súťaže Prstene vernosti

Kto sa môže zapojiť do súťaže

Do súťaže môžu podať prihlášku študenti nad 18 rokov navštevujúci v čase vyhlásenia súťaže strednú školu na Slovensku alebo zákonní zástupcovia detí pod 18 rokov, ktoré v čase vyhlásenia súťaže navštevovali základnú alebo strednú školu na Slovensku. (spoločne budeme používať pre nich pojem „autor“ alebo „tvorca“ a to aj v prípade, ak ide o zákonného zástupcu autora, od ktorého sa očakáva prihláška).

Do všetkých kategórií sa môžu tvorcovia prihlásiť s dielom, ktorým môže byť video, fotografia, obrázok alebo poviedka ak nebolo prihlásené v inej súťaži. Tvorcovia sa môžu do súťaže prihlásiť maximálne s dvoma dielami.

Práce budú zaradené do súťaže po odoslaní vyplnenej elektronickej prihlášky a preverení splnenia podmienok súťaže. Aliancia si vyhradzuje právo prihlášku neakceptovať aj bez uvedenia dôvodu. Aliancia si vyhradzuje právo neprijať dielo, vylúčiť dielo zo súťaže najmä v prípade, ak (i) dielo popiera hodnotu ústavou definovaného manželstva, hodnoty čistoty a vernosti (ii) alebo ak hodnoty uvedené v predchádzajúcom písmene autor verejne popiera (iii) je nevhodné na zverejnenie pre deti, (iv) obsahuje nahotu, vulgarizmy alebo (v) prezentuje látkové alebo nelátkové závislosti.

Registrácia do súťaže

Registrácia diel bude prebiehať na stránke www.prstenvernosti.sk

Podmienkou účasti v súťaži je úplné a pravdivé vyplnenie elektronického formulára na uvedenej stránke. Súťažiaci vyplnia všetky požadované údaje v elektronickom formulári. Jeho vyplnením súhlasia s pravidlami, podmienkami súťaže a spracovaním poskytnutých osobných údajov.

Rozmery fotografií

Jednotlivé súťažné fotografie nahrá súťažiaci do registračného systému vo formáte JPG/JPEG   a v rozlíšení minimálne 2 000 pixelov pri kratšej strane a 3 000 pixelov pri dlhšej strane záberu (adobe RGB, sRGB).

Rozmery obrázka

Fotografiu obrázka nahrá súťažiaci do registračného systému vo formáte JPG/JPEG   a v rozlíšení minimálne 2 000 pixelov pri kratšej strane a 3 000 pixelov pri dlhšej strane záberu (adobe RGB, sRGB).

Video

Súťažné video bude nahrané v HD kvalite a v jednom z formatov: MP4, MOV, WMV, AVI, FLV. A zaslané do súťaže prostredníctvom služby zasielania veľkých súborov. Napríklad www.uloz.to, www.uschovna.cz a podobné.

Poviedka

Poviedka bude nahraná pomocou registračného formuláru .

Popis diela a uvádzanie autora

Diela nesmú ukazovať meno tvorcu či iné údaje odhaľujúce identitu tvorcu.

Všetky diela musia mať názov napísaný v slovenskom jazyku.

Diela musia byť zaradené do kategórií podľa zadefinovaných kritérií.

Sú tri vekové kategórie, v ktorých sa súťažia spoločne všetky druhové kategórie diel (video, fotografie, obrázok, poviedka) a to:

  1. Kategória: diela autorov 1. až 4. ročníka základných škôl
  2. Kategória: diela autorov 5. až 9. ročníka základných škôl
  3. Kategória: diela autorov 1. až 4. ročníka stredných škôl.

Po ukončení vkladania dát si autor skontroluje všetky uložené informácie a ak ich už nemieni upravovať, registráciu uzavrie. Tvorcovia, ktorých práce budú z dôvodu porušenia pravidiel zo súťaže vyradení, nebudú môcť svoje práce prihlásiť do súťaže v priebehu nasledujúcich troch rokov. Autor, ktorý sa zapojí do súťaže, vyplnením súťažného formulára vyhlasuje, že prihlásená súťažná práca je jeho výlučným autorským dielom alebo dielom viacerých uvedených autorov a autor je oprávnený dať súhlas na jej použitie ako súťažnej práce. Autor vyplnením elektronickej prihlášky zároveň poskytuje organizátorovi súťaže Aliancii za rodinu výhradnú, časovo a územne neobmedzenú licenciu/súhlas na použitie jeho diela na účely uskutočnenia súťaže a následnej výstavy, respektíve výstav organizovaných organizátorom súťaže a na poskytnutie diela ďalším subjektom na účely uskutočnenia výstav súvisiacich so súťažou Prstene vernosti, a to tak bezo zmeny, ako aj na spracovanie.

Prihláška

Elektronickú prihlášku je potrebné a odoslať pomocou tlačidla „Odoslať prihlášku“.

Uzávierka súťaže

Do súťaže je možné prihlasovať sa do 10. 7. 2023 do 23.59 hod. Po tomto termíne bude registračný systém uzavretý.

Posudzovanie diela

Každé dielo prihlásené do určitej kategórie je posudzované ako samostatné dielo s vlastnou estetickou a výpovednou hodnotou.
Diela sú posudzované anonymne. Diela posudzuje porota, ktorú vymenuje organizátor súťaže Aliancia za rodinu. Porota bude posudzovať estetickú a etickú hodnotu diela. Porota môže vybrať menej ocenených, tiež má právo nevybrať v niektorej kategórii žiadnu z prác, prípadne neurčiť víťaza. Aliancia za rodinu je kedykoľvek zrušiť súťaž aj bez uvedenia dôvodu.

Vyhlásenie výsledkov súťaže a prezentácia víťazných prác

Hlavná cena ako aj ďalšie ceny súťaže Prstene vernosti bude zverejnené na podujatí Hrdí na rodinu, 22.7.2023 v Bratislave na Jakubovom námestí. Pripomíname, že hlavná cena 1000 eur a ostatné ceny podliehajú ešte zdaneniu. Ocenené práce budú vystavené na stránke www.prstenvernosti.sk.

Spracovanie prác

Autor udeľuje organizátorovi právo previesť elektronický formát súťažnej práce do tlačenej podoby.

Spracovanie osobných údajov

Súťažiaci odoslaním elektronickej prihlášky do súťaže Prstene vernosti vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom súťaže Aliancia za rodinu, pre potreby uskutočnenia súťaže a vystavovania súťažných prác organizovaných prevádzkovateľom súťaže a súhlas s Pravidlami spracovania osobných údajov.